Regulamin
20227
page-template-default,page,page-id-20227,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_from_right,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17645

Regulamin

Ewa Stachowska – Dietetica
70-393 Szczecin
ul. Spółdzielcza 60
NIP 8521031674

Wstęp do Regulaminu

Usługi, do których odnosi się poniższy Regulamin są oferowane przez Firmę Dietetica – Ewa Stachowska i polegają na opracowaniu porad i zaleceń dotyczących zasad prawidłowego żywienia człowieka. Badania i zalecenia wykonywane są na zlecenie osób zdrowych oraz osób z rozpoznanymi schorzeniami. Zalecenia tworzone są na podstawie informacji zebranych przez dietetyków lub lekarzy, który przeprowadzają szczegółowy wywiad dietetyczny z pacjentem, dokonują pomiarów antropometrycznych wraz z analizą składu ciała, a w przypadku osób chorych, po zapoznaniu się z historią choroby pacjenta. Dla osiągnięcia większej precyzji swoich zaleceń, Firma Dietetica oferuje pacjentom połączenie klasycznej usługi dietetycznej z badaniem genetycznym wybranych genów, w zakresie wynikającym ze zidentyfikowanych w trakcie wywiadu potrzeb. Analiza tak połączonych informacji pozwala specjalistom Firmy Dietetica na opracowanie spersonalizowanych zaleceń, precyzyjnie wskazujących jak powinien być skomponowany model żywienia pacjenta, aby zostały spełnione cele usługi medycznej, uwzględniające: profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia. Całość usług realizowana jest w oparciu o obowiązującą wiedzę naukową i wykonywana jest przez osoby posiadające najwyższe kwalifikacje zawodowe. Ewa Stachowska, nadzorująca całość postępowania, w tej dziedzinie posiada tytuł naukowy Profesora dr hab. n. med. oraz jest biochemikiem i specjalistą z dziedziny żywienia człowieka. Usługa dietetyczna, wykonywana na zlecenie pacjenta, może być realizowana przy współpracy kliku podmiotów medycznych, współdziałających na rzecz tego samego pacjenta. Materiały przekazywane pacjentom (w formie dokumentów elektronicznych), zawierające opisy badanych genów, interpretacje wyników badania genetycznego i pozostałych informacji pochodzących z wywiadu dietetycznego, służą potrzebom realizacji usługi z obszaru dietetyki i nie stanowią diagnostyki genetycznej, przybliżającej stopień ryzyka zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne. W przypadku osób cierpiących na schorzenia przewlekłe, przekazane zalecenia dietetyczne powinny przyczynić się do istotnego złagodzenia skutków choroby. Nie mogą jednak zastąpić lub dać podstawy do odstąpienia od realizowania zaleceń lekarskich.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOTYCZĄCYCH WYKONANIA INDYWIDUALNYCH ZALECEŃ DIETETYCZNYCH, W TYM WYKONYWANYCH W OPARCIU O ANALIZĘ DNA KLIENTA.

§ 1 

Informacje ogólne

1. Właścicielem strony www.dietetica.com.pl oraz umieszczonego na niej Panelu Internetowej Obsługi Pacjentów, zwanego dalej Strefą Pacjenta, jest Profesor dr hab. n. med. Ewa Stachowska – Dietetica z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Spółdzielczej 60, 70-393 Szczecin, NIP 8521031674; REGON 810764816, zwana dalej Dietetica.

Definicje

2. Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

a). Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w domenie dietetica.com.pl, za pośrednictwem którego usługodawca przekazuje klientowi oraz obsługującemu go dietetykowi lub lekarzowi informacje dotyczące indywidualnych zaleceń żywieniowych, których wykonanie klient zlecił i które zostały wykonane na podstawie zebranych danych w wywiadzie dietetycznym oraz w rezultacie analizy DNA klienta.

b). Przekazanie danych drogą elektroniczną to usługa nieodpłatna, służąca przesyłaniu danych zebranych w wywiadzie medycznym, niezbędnym do realizacji usługi dietetycznej, a po jej wykonaniu – do przesłania Raportu z wynikami badań i zaleceń na wskazany przez pacjenta adres jego poczty elektronicznej. Na podstawie wyrażonej zgody Osoba Zlecająca otrzyma powiadomienie na adres e-mailowy o tym, że na jego indywidualnym koncie w Serwisie pojawił się gotowy Raport do wydruku. Raport z wynikiem badania i zaleceniami będzie także dostępny dla dietetyka lub lekarza opiekującego się pacjentem. Przesyłane i otrzymywane danych nastąpi za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i urządzeń do przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

c). Badanie genetyczne, wraz z ustaleniem indywidualnych zaleceń dietetycznych, jest to odpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz pacjenta, polegająca na przeprowadzeniu badania genetycznego związanego z usługą dietetyczną, zinterpretowaniu jego wyniku, ustaleniu zaleceń żywieniowych, przedstawieniu jego wyniku za pośrednictwem konta Osoby Zlecającej w serwisie internetowym.

d). Usługodawca: Dietetica – Ewa Stachowska z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Spółdzielczej 60, 70 – 393 Szczecin, NIP: 8521031674, REGON 810764816.

e). Osoba Zlecająca usługę/pacjent to pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła umowę o świadczenie usług z usługodawcą.

f). Pacjent to osoba, której materiał biologiczny został pobrany do badania genetycznego przez dietetyka lub lekarza, względnie osoba, która jest opiekunem prawnym osoby, której materiał biologiczny został pobrany lub od niej odebrany z przeznaczeniem do badania genetycznego lub biochemicznego, a której stan zdrowia jest identyfikowany, w celu wykonania dla niej indywidualnych zaleceń dietetycznych.

g). Konto to oznaczony indywidualnym adresem e-mail (indywidualnie nadanym, niepowtarzalnym numerem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są dokumenty dla osoby zlecającej badanie.

h). Rejestracja to jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu indywidualnego konta przez dietetyka/lekarza przyjmującego pacjenta, z jednoczesnym przekazaniem ich pacjentowi dla pierwszego logowania.

i). Logowanie – pierwsze logowanie pacjenta odbywa się na stronie www.dietetica.com.pl/pacjent . Po zalogowaniu system wymusi podanie nowego hasła, umożliwiającego dostęp do konta pacjenta. Po wprowadzeniu nowego hasła system dokona automatycznego wylogowania. Kolejne uruchomienie własnego konta pacjenta będzie mogło odbyć się tylko przy użyciu nowego hasła.

j). Zgoda na badanie genetyczne i transfer informacji drogą elektroniczną. Zgoda na wykonanie badań genetycznych lub innych biochemicznych, związanych z przekazaniem materiału biologicznego pacjenta w celu wykonania indywidualnych zaleceń dietetycznych pacjenta, obejmuje też jego zgodę na przekazanie wyniku badania i opracowanych zaleceń dietetykowi/lekarzowi Placówki Patronackiej współpracującej z Dietetica, w celu umożliwienia mu kontynuowania świadczonej opieki.

k). Strefa Pacjenta to miejsce tak oznakowane na stronie www.dietetica.com.pl, poprzez które Osoba Zlecająca została zarejestrowana w systemie informatycznym Firmy Dietetica i za pośrednictwem którego może logować się do swojego indywidualnego konta.

l). Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

m). Reklamacja – wyrażona wyłącznie w formie pisemnej, przesłana listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, skierowana na adres pocztowy usługodawcy, musi określać roszczenie klienta, wynikające z niewywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę. Reklamacja musi jednoznacznie precyzować przedmiot reklamacji i określić oczekiwany przez osobę, która zleciła usługę sposób naprawy, a w przypadku gdyby to było niemożliwe – wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę.

3. Osoba Zlecająca wykonanie usługi oferowane przez Dietetica – zwana dalej Osobą Zlecającą, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią swoim podpisem niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na badanie genetyczne oraz udostępnieniu jego wyniku na swoim koncie w systemie www.dietetica.com.pl, z dopuszczeniem do tych informacji dietetyka/lekarza Gabinetu Firmy Partnerskiej, obsługującej Osobę Zlecającą. Dla Osoby Zlecającej zostanie utworzone indywidualne konto w systemie informatycznym Firmy Dietetica. Pierwsze logowanie zostanie wykonane przez dietetyka/lekarza przyjmującego pacjenta, z jednoczesnym przekazaniem Osobie Zlecającej danych dla pierwszego samodzielnego logowania, które będzie wymagało od niej zmiany hasła na inne, znane tylko jej, jako Osobie Zlecającej.

4. Rejestracja Osoby Zlecającej i korzystanie ze Strefy Pacjenta jest bezpłatne.

5. Osoba Zlecająca, akceptując postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz podpisując u dietetyka/lekarza zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych lub osoby, dla której jest przedstawicielem ustawowym oraz transfer informacji drogą internetową, akceptuje niniejszy regulamin. Oznacza to zgodę Osoby Zlecającej na przesyłanie mu informacji o charakterze marketingowym, ankiet dotyczących satysfakcji z dotychczasowych usług, oczekiwań dotyczących poszerzania oferty. Wyrażona zgoda pozwala na kontakt drogą e-mailową, telefoniczną oraz tradycyjną pocztą. Osoba Zlecająca, powierzając swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do nich, może je aktualizować, ma także prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia swoich danych z konta Strefy Pacjenta odbywa się poprzez wysłanie stosownego wniosku na adres e-mail: info@dietetica.com.pl i będzie to traktowane jako świadoma rezygnacja Osoby Zlecającej ze świadczenie mu dalszych usług przez Firmę Dietetica.

6. Dietetica zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zlecenia lub jego wycofania w niżej wymienionych przypadkach:

a). Gdy Osoba Zlecająca po zleceniu wykonania usługi nie ureguluje płatności za wykonanie badań i opracowanie zaleceń w kwocie uzgodnionej, nie wpłaciwszy jej na wskazane konto w banku w ciągu 10 dni roboczych, licząc jako pierwszy dzień po wizycie w gabinecie Dietetica lub gabinecie Firmy Partnerskiej, współpracującym z Dietetica.

b). Z analizy wywiadu przeprowadzonego przez dietetyka lub lekarza współpracującego wynikać będzie, że Osoba Zlecająca wymaga innej specjalistycznej pomocy lekarskiej, niemożliwej do spełnienia przez Dietetica. W takim przypadku Firma Dietetica powiadomi Osobę zlecającą, że nie może podjąć się realizacji usługi, a jeżeli płatność za zleconą usługę dietetyczną została już przez Osobę Zlecającą uregulowana, Firma Dietetica w ciągu 10 dni roboczych dokonana zwrotnego przelewu w wysokości 100% kwoty wpłaconej na poczet zleconej usługi.

c). Jeżeli Osoba Zlecająca opracowanie zaleceń związanych ze zredukowaniem lub zwiększeniem masy ciała określi cele, które są nierealne do osiągnięcia lub są niezgodne z normami medycyny opartej na faktach.

7. Usługi Dietetica są dostępne w Gabinetach Firm Partnerskich oraz Ośrodków Medycznych współpracujących w tym zakresie z Dietetica i oferujących jej usługi. Lista Firm Partnerskich, z nazwą, adresem i telefonem oraz Placówek Medycznych jest wymieniona na stronie www.dietetica.com.pl vide OFERTA w zakładce „Współpracujemy”.

a). W przypadku korzystania z oferty Dietetica za pośrednictwem Firm Partnerskich, Osoba Zlecająca badanie rozlicza się za zlecaną usługę bezpośrednio z Firmą Dietetica. Wpłaty za usługi, realizowane przez Firmę Dietetica – Ewa Stachowska przy współpracy z Firmami Partnerskimi, mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym, adresowanym na:
Dietetica – Ewa Stachowska
70-393 Szczecin
ul. Spółdzielcza 60
konto: nr: 98 1140 2017 0000 4902 1302 4285 lub nr: 50 1020 5558 1111 1343 3510 0046

W tytule wpłaty, dla prawidłowej identyfikacji zlecenia, koniecznie należy podać niepowtarzalny numer zlecenia, nadany w dniu rejestracji oraz Imię i Nazwisko wpłacającego.
Faktura zostanie wystawiona na życzenie wpłacającego, na Imię, Nazwisko i adres wynikający z przelewu bankowego.
b). W przypadku, gdy usługa jest realizowana w Centrum Medycznym Consilius w Stargardzie Szczecińskim lub Aesthetic Med – Andrzej Dmytrzak Chirurgia Plastyczna w Szczecinie – wpłaty dokonywane są na konto wymienionych podmiotów medycznych.
c). Ceny usług mogą być zróżnicowane, bowiem są kształtowane własną polityką cenową poszczególnych podmiotów współpracujących z Dietetica.

8. Dietetica, po zleceniu jej którejkolwiek z oferowanych usług przez Osobę zlecającą za pośrednictwem Gabinetów Firm Partnerskich lub Placówek Firm Medycznych, z którymi współpracuje; przystępuje do jej realizacji, nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 dni (trzech dni roboczych) i nie później niż w ciągu 7 dni (siedmiu dni roboczych), licząc jako dzień pierwszy datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.

9. Placówki Patronackie, współpracujące z Dietetica, są to specjalistyczne gabinety lekarskie lub dietetyczne, obsługiwane, prowadzone przez lekarza lub dietetyka w stopniu minimum licencjata studiów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Lekarze lub licencjonowani dietetycy Placówek Patronackich są dodatkowo przeszkoleni przez Profesor dr hab. n. med. Ewę Stachowską w zakresie obsługi pacjentów Dietetica i przyjmują pacjentów w swoich gabinetach. Firma Dietetica zleca tak zweryfikowanym podmiotom medycznym lub dietetycznym szereg czynności formalnych oraz diagnostycznych jak: przeprowadzenie wywiadu dietetycznego, dokonanie pomiarów antropometrycznych, pobrania materiału biologicznego do badania i szereg innych niezbędnych, zmierzających do właściwego wdrożenia zaleceń, związanych z obsługą pacjentów, a oferowanych przez Dietetica usług medycznych. Placówki Patronackie Dietetica nie mają prawa zbierania w imieniu Dietetica – Ewa Stachowska, przetwarzania, przechowywania i przekazywania dalej danych osobowych, należących lub przekazywanych przez Osoby Zlecające usługi w Dietetica. Nie mają także prawa do przyjmowania należności za usługi zlecone w Firmie Dietetica, za wyjątkiem pobierania opłat z tytułu wizyt kontrolnych, realizowanych w tych Placówkach.

10. Powierzone Firmie Dietetica przez Osobę Zlecającą dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.).

11. Dietetica zobowiązuje się do nieudostępniania lub odsprzedawania danych osobowych powierzonych jej przez Osobę Zlecającą innym osobom fizycznym lub prawnym. Gdyby jednak taka konieczność zaistniała, np. ze względu na potrzebę skonsultowania stanu zdrowia Osoby Zlecającej lub jej podopiecznego, którego badanie zleciła, z innym podmiotem medycznym, a dokumenty lub opinie medyczne, konieczne do takiej konsultacji, zawierałyby dane identyfikujące Osobę Zlecającą, Dietetica zwróci się do Osoby Zlecającej o wyrażenie zgody na taką konsultację i na przekazanie danych osobowych. Zgoda taka musi być wyrażona w formie pisemnej.

12. Akceptacja regulaminu przez Osobę Zlecającą jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Osobę Zlecającą adres e-mail informacji handlowych, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013r. poz.1422).

13. Materiały, wygląd oraz treści umieszczane w Serwisie na stronie www.dietetica.com.pl stanowią własność Dietetica i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zmianami).

§ 2 Usługi oferowane przez Dietetica

Firma Dietetica – Ewa Stachowska oferuje szeroki i stale się powiększający zakres usług z zakresu dietetyki i żywienia człowieka, wykonywanych w celach związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia i  prawidłowej masy ciała. Firma Dietetica oferuje także wykonanie badań genetycznych i innych biochemicznych, które w powiązaniu z pełnym wywiadem dietetycznym, uwzględnieniem stanu zdrowia i aktywności fizycznej, pozwalają na bardzo precyzyjne ustalenie indywidualnych zaleceń, dotyczących właściwego sposobu odżywiania.

Oferowane usługi oraz adresy placówek, w których usługi są świadczone, są wymienione w ofercie dostępnej na stronie: www.dietetica.com.pl

W przypadku osób:

a). Z rozpoznanymi schorzeniami o podłożu metabolicznym Dietetica zastrzega, że oferowane przez nią badania i zalecenia nie zastępują porad i konsultacji oraz zaleceń natury medycznej. W sytuacji, gdy osoba ma rozpoznaną jednostkę chorobową, dostosowanie właściwego dla niej sposobu żywienia, w oparciu o metody naukowe, na jakich Dietetica opiera swoje działanie, jest bardzo ważne, ponieważ dobrze ustalony sposób odżywiania w bardzo istotny sposób wspomaga proces leczenia. Wszelkie działania podejmowane przez pacjenta w trakcie procesu leczenia, w tym i sposób odżywiania, powinny być konsultowane z jego lekarzem prowadzącym.

b). Z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. Osoba cierpiący na w/w dolegliwości powinien dostosować się do warunków ujętych identycznie jak w § 2 punkt a).

c). Z nieprawidłową masą ciała. Zalecenia i wykluczenia żywieniowe dla osób, które maja problem z zachowaniem lub przywróceniem prawidłowej masy ciała, są opracowywane przez dietetyków specjalistów z dziedziny żywienia człowieka, biochemików i genetyków. Wyniki opracowań i zalecenia dotyczące prawidłowego planu żywienia są opracowane w oparciu o analizę wybranych genów, wyniki analiz laboratoryjnych, wywiad żywieniowy oraz pomiary antropometryczne pacjenta. Wynik badania, zalecenia i wykluczenia żywieniowe, przykłady jadłospisów i szczegółowe informacje, których celem jest zrozumienie swojego przypadku, w szczególności pod kątem uwarunkowań genetycznych, pacjent otrzymuje w formie szczegółowego Raportu, dostępnego po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie w serwisie www.dietetica.com.pl

d). Sportowców wyczynowych, rekreacyjnych i młodzików. W przypadku osób zaliczających się do grupy sportowców wyczynowych, Dietetica zastrzega sobie, że cała obsługa zlecenia takiej osoby może sie odbywać wyłącznie w gabinecie obsługiwanym osobiście przez Dietetica – Ewa Stachowska w Szczecinie, w Aesthetic Med Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak z siedzibą w Szczecinie 71-403 ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 47/5. W przypadkach osób aktywnych fizycznie i traktujących uprawianie sportu jako rekreację, możliwa jest realizacja usługi w Placówkach Patronackich. Osoba Zlecająca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie, nawet najlepiej przygotowane indywidualne plany żywieniowe, pomimo tego, że zostały opracowane w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych przez Osobę zlecającą zakładanych efektów. Ponieważ Dietetica nie ma możliwości monitorowania, czy i w jakim stopniu przekazane zalecenia zostały wdrożone i jak są przestrzegane, to Firma Dietetica – Ewa Stachowska nie daje gwarancji osiągnięcia rezultatu i nie ponosi odpowiedzialności za inny od oczekiwanego przez Osobę zlecającą wynik przywracania prawidłowej masy ciała.

Szczecin, 25 listopada 2014 r.